NOWY POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
Statut

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO CHEERLEADINGU

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1

 1. Polski Związek Sportowy Cheerleadingu zwany dalej Związkiem sportowym jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie w dyscyplinie:cheerleading
 2. Związek sportowy może używać nazwy w języku angielskim Polish Cheerleading Sport Association.
 3. Związek sportowy jest zawiązany na czas nieograniczony.
 4. Związek sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
 5. Organem nadzorującym działalność Związku sportowego jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej
 6. Związek sportowy działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach;
  2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  3. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie;
  4. niniejszym statutem.
 7. Związek sportowy ma wyłączne prawo do:
  1. organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w cheerleadingu,
  2. ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek, z wyjątkiem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie,
  3. powoływania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy
  4. reprezentowania sportu cheerleadingu w międzynarodowych organizacjach sportowych,

§ 2

Terenem działania Związku sportowego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Związku sportowego jest m. st. Warszawa.

§ 3

Związek sportowy opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Związek sportowy może zatrudniać pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

§ 4

 1. Związek sportowy jest członkiem Międzynarodowej Federacji Cheerleadingu ICU oraz może być członkiem innych organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.
 2. O przynależności do organizacji wymienionych w pkt. 1 i 2 decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 5

Związek sportowy może posiadać i używać godła (logo, emblemat), odznak i znaków wyróżniających.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania
§ 6

Cele Związku sportowego stanowią:

 1. Rozwój i popularyzacja sportu cheerleadingu w Polsce;
 2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa członków Związku sportowego w rywalizacji sportowej i kulturalnej;
 3. Umożliwienie lub ułatwienie członkom Związku sportowego udziału we współzawodnictwie sportowym;
 4. reprezentowanie interesów sportu cheerleadingu w organizacjach krajowych i zagranicznych;
 5. podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju różnych form amatorskiego i profesjonalnego sportu cheerleadingu.

§ 7

Związek sportowy realizuje swoje cele poprzez:

 1. opracowanie kierunków i programu rozwoju sportu cheerleadingu w kraju;
 2. zrzeszanie organizacji zajmujących się popularyzacją i rozwojem sportu cheerleadingu;
 3. tworzenie bazy szkoleniowej i treningowej;
 4. organizowanie szkoleń i doszkalania zawodników, kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziów we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organami;
 5. organizowanie działalności propagandowej i informacyjnej;
 6. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami stowarzyszeń sportowych wchodzących w skład Związku sportowy oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportu cheerleadingu;
 7. organizowanie szkoleń, kursów, treningów, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, obozów sportowych i innych zajęć sportowych;
 8. współpracę, wzajemną pomoc oraz przedsięwzięcia integracyjne z zakresu sportu cheerleadingu;
 9. reprezentowanie członków wobec władz i zagranicznych organizacji cheerleadingu;
 10. wspomaganie działalności uczniowskich klubów sportowych cheerleadingu;
 11. organizację i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie cheerleading, w tym współzawodnictwa o tytuł Mistrza Polski i Puchar Polski;
 12. reprezentowanie polskiego sportu cheerleading w międzynarodowych
  organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 13. powoływanie i przygotowywanie kadry narodowej do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
 14. Organizowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów krajowych, międzypaństwowych i międzynarodowych.
 15. Prowadzenie rejestracji wyników, statystyki i dokumentacji sportowej.
 16. Prowadzenie ewidencji zawodników, instruktorów i trenerów, sędziów, działaczy.
 17. określanie reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych dotyczących współzawodnictwa sportowego w sporcie cheerleading oraz innych przepisów obwiązujących w tym sporcie;
 18. określenie zasad postępowania dyscyplinarnego w regulaminie dyscyplinarnym oraz organów prowadzących to postępowanie;
 19. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminie dyscyplinarnym;
 20. organizowanie kursów, konferencji, seminariów szkoleniowych dla zawodników, szkoleniowców oraz sędziów i działaczy sportowych;
 21. pozyskiwanie środków finansowych, m.in. przez prowadzenie działalności gospodarczej w granicach dopuszczonych przez prawo, na działalność statutową Związku;
 22. podejmowanie innych działań, zmierzających do realizacji celów statutowych Związku.


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8

 1. Członkowie Związku sportowego dzielą się na:
  1. Zwyczajnych;
  2. Wspierających;
  3. Honorowych.
 2. Członkami Związku sportowego zwyczajnymi mogą być kluby sportowe, związki sportowe oraz inne osoby prawne, której statut, umowa albo akt założycielski przewidują prowadzenie działalności w dyscyplinie cheerleadingu.
 3. Członkami wspierającymi Związku sportowego mogą być organizacje zajmujące się sportem cheerleadingu, osoby prawne i fizyczne uznające cele i statut Związku sportowego wspierające realizację zadań określonych tym statutem.
 4. Członkami honorowymi Związku sportowego mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju cheerleadingu i Związku sportowego.

§ 9

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Związku sportowego następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, a o przyjęciu decyduje Zarząd Związku sportowego. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Związku Sportowego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym;
  2. zgłaszać wnioski i postulaty wobec Władz Związku sportowego;
  3. otrzymywać nagrody niepieniężne z tytułu osiągnięć w działalności społecznej na rzecz Związku sportowego;
  4. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Związek sportowy .

§ 10

Członkowie Związku sportowego są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu cheerleadingu;
 2. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów Związku sportowego oraz propagowanie jego programu;
 3. Przestrzegania statutu oraz wydanych na jego podstawie przez władze Związku sportowego przepisów;
 4. Przestrzegania zasad etyki współzawodnictwa sportowego;
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 11

 1. Członek wspierający oraz członek honorowy korzysta z praw członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 2. Członek wspierający oraz członek honorowy ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

§ 12

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Związku sportowego. Uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13

 1. Decyzje o skreśleniu z listy członków Związku sportowego podejmuje Zarząd w przypadku:
  1. wystąpienia ze Związku sportowego zgłoszonego na piśmie;
  2. rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu lub działania na szkodę Związku sportowego;
  3. niezapłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 2. W przypadku skreślenia z listy członków Związku sportowego, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie powinno zostać wniesione w terminie 14 dni od daty powiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzenie Członków niezależnie od jego programu.


ROZDZIAŁ IV

Władze Związku sportowego
§ 14

Władzami Związku sportowego są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja władz Związku sportowego trwa 4 lata
 2. Członkowie władz Związku sportowego pełnią swe funkcje społecznie.

§ 16

Jeśli szczególne przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku sportowego zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W zależności id decyzji Walnego Zebrania Członków uchwały zapadają w głosowaniu jawnym albo tajnym.

§ 17

 1. Wyboru wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków z osób fizycznych wskazanych przez członków założycieli i członków zwyczajnych.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić, w przypadku powstania wakatu w trakcie kadencji swój skład w trybie kooptacji, jednakże ilość członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków danej władzy pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład liczbowe uległ zmniejszeniu.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków stanowi najwyższą władzę Związku sportowego
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz na 4 lata jako sprawozdawczo-wyborze oraz raz na rok- jako sprawozdawcze , podając upoważnionym do uczestnictwa co najmniej na 30 dni wcześniej jego termin i miejsce, porządek i projekt regulaminu obrad. Zwołanie następuje w formie pisemnej listownie, względnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile dany członek wyraził zgodę ma tę formę powiadamiania, wskazując jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z zachowaniem trybu określonego w ust. 2:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych lub na wniosek uchwalony jednomyślnie prze Komisję Rewizyjną w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania Związku sportowego;
 2. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian statutu Związku sportowego;
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i finansowej Związku sportowego;
 4. Uchwalanie absolutorium dla Zarządu ustępującego;
 5. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ;
 6. Podejmowanie uchwał o przynależności Związku sportowego do związków sportowych lub innych organizacji;
 7. Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub skreślenia z listy członków Związku sportowego;
 8. Uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego
 9. Rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku sportowego a Zarządem;
 10. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję rewizyjną lub członków Związku sportowego, o ile te sprawy nie są zastrzeżone do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
 11. nadawanie godności' Członka Honorowego Związku'
 12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku sportowego i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd
§ 20

 1. Zarząd Związku sportowego składa się od 4 do 7 osób, w tym prezesa i wiceprezesa. Dokonując wyboru członków Zarządu Walne Zgromadzenie Członków decyduje jednocześnie jakie funkcje mają pełnić poszczególni członkowie Zarządu.
 2. Członek Zarządu nie może:
  1. łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego Związku sportowego;
  2. być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
  3. posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych akcji lub udziałów
  4. być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność gospodarczą związaną z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
  5. być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego
  6. łączyć tej funkcji z pracą na rzecz ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  7. łączyć tej funkcji z funkcją trenera kadry narodowej lub funkcją pełnioną w sztabie szkoleniowym kadry narodowej w tym samym sporcie;
  8. być członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem podmiotu świadczącego na rzecz polskiego związku sportowego usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym usługi sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  9. być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.1)), dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu na rzecz polskiego związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  10. być osobą najbliższą, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dla osoby:
   - posiadającej w spółkach prawa handlowego akcje lub udziały,
   - będącej wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego,
   - będącej członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem w innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą – jeżeli działalność gospodarcza prowadzona przez te podmioty polega na świadczeniu na rzecz Związku sportowego usług, dostaw lub robót budowlanych, w tym usług sponsoringu finansowego lub rzeczowego;
  11. być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575), w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.;
  12. być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.

§ 21

W razie ustąpienia prezesa w trakcie kadencji Zarząd powierza pełnienie jego obowiązków do następnego Walnego Zgromadzenia Członków jednemu ze swych członków w trybie głosowania.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Związku sportowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. Kierowanie całokształtem bieżącej działalności Związku sportowego;
 3. Realizacja statutowych celów Związku sportowego;
 4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 5. Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków na działalność statutową Związku sportowego;
 6. Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Związku sportowego Uchwalanie rocznych planów działania, planów finansowych i bilansu Związku sportowego;
 7. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 9. Zgłaszanie członków Związku sportowego do krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej;
 10. Wystawianie stosownych zaświadczeń i rekomendacji członkom Związku sportowego;
 11. Podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków Związku sportowego, z zastrzeżeniem § 19 pkt 10 statutu;
 12. Ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;
 13. Rozpatrywanie sporów miedzy członkami Związku sportowego powstałych na tle działalności Związku sportowego;
 14. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu pracy Zarządu.
 15. Uchwalanie programów działania i planów finansowych Związku sportowego
 16. Zatwierdzenie składu kadry narodowej i reprezentacji narodowej na zawody międzynarodowe rangi mistrzowskiej oraz zatwierdzenie reprezentacji narodowej w pozostałych zawodach międzynarodowych;
 17. Powoływanie i odwoływanie trenerów kadry narodowej
 18. Organizowanie przygotowań kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym;
 19. Ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego;
 20. Ustalanie regulaminów sportowych;
 21. Ustalanie zasad i trybu wydawania licencji zawodnikom, sędziom, szkoleniowcom i klubom sportowym w sporcie cheerleading;
 22. Reprezentowanie Związku sportowego w międzynarodowych organizacjach;
 23. Realizowanie funkcji dyscyplinarnych na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym;
 24. Wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im prezes. W razie nieobecności prezesa posiedzenie prowadzi wyznaczony przez niego członek Zarządu.
 3. Prezes organizuje całokształt pracy Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 5. Funkcję prezesa zarządu Związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

§ 24

 1. Do składania oświadczeń woli w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku sportowego wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Członków .

Komisja Rewizyjna
§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza. Dokonując wyboru członków Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie Członków decyduje jednocześnie jakie funkcje mają pełnić poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku sportowego.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności finansowej i statutowej Związku sportowego i jej wyniki przedstawia Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 3. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Związku sportowego oraz ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących tej działalności.
 4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z żądaniem usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna opiniuje udzielenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu


ROZDZIAŁ V

Odpowiedzialność dyscyplinarna
§ 27

Członkowie Związku sportowego, zawodnicy, szkoleniowcy, sędziowie, osoby pełniące funkcje w statutowych władzach Związku zportowego i komisjach specjalistycznych, inni działacze, organizatorzy imprez oraz inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek sportowy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie postanowień Statutu, przepisów antydopingowych, regulaminów, i innych przepisów obowiązujących w sporcie Cheerleading.

§ 28

 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna realizowana jest na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie dyscyplinarnym uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem, że wyłaczne prawo do realizacji reguł , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu doping w sporcie przysługuje Polskiej Agencji Antydopingowej.
 2. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.


ROZDZIAŁ VI

Majątek Związku sportowego
§ 29

 1. Majątek Związku sportowego obejmuje nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek Związku sportowego się powstaje z:
  1. składek członkowskich, wpisowego oraz świadczeń członków wspierających,
  2. dotacji i subwencji, w tym dotacji na realizację zadań zleconych pochodzących od organów państwowych,
  3. darowizn, spadków i zapisów,
  4. opłat licencyjnych, koncesyjnych i innych opłaty związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek sportowy,
  5. wpływów wynikająceych z międzynarodowej statutowej działalności Związku sportowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. środków otrzymanych od sponsorów,
  7. wpływów uzyskanych z działalności gospodarczej,
  8. dochodów z majątku Związku sportowego,
  9. innych wpływów uzyskanych z działalności statutowej Związku sportowego.
 3. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Związek może prowadzić działalność gospodarczą oraz przystępować do spółek, stowarzyszeń i fundacji z innymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku sportowego
§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku sportowego podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwała o rozwiązaniu się Związku sportowego określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Związku sportowego.


PLIKI DO POBRANIA

O nas

AKTUALNOŚCI

WSPÓŁPRACUJEMY Z